ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 14 – 15  กันยายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี   พรรณวิเชียร คณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  ผศ.นงลักษณ์ งามเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล  หวังสถิตย์วงษ์   อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  สุพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม ทิพย์ธาราจันทร์  และอาจารย์สุชีรา นวลทอง อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

S__26394643

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นดังนี้

-      ระดับหลักสูตรผ่านมาตรฐานทุกหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.48  อยู่ในระดับดี

-      ระดับคณะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.92  อยู่ในระดับดี

-      ระดับสถาบัน  ได้คะแนนเฉลี่ย  5  องค์ประกอบ  4.04  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

โดยมีจุดเด่นคือ

1. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพเป็นอันดับแรกของการบริหารงาน ทำให้ทุกภาคส่วนของสถาบัน ทั้งระดับ หลักสูตร คณะ สถาบัน รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุน ทำให้เกิดการดำเนินการด้านประกันคุณภาพอย่างจริงจัง ส่งผลให้สถาบันที่มีการดำเนินงานมาเป็นระยะเวลาเพียง 10 ปี สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เทียบเคียงได้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับของประเทศที่มีการจัดการศึกษามายาวนาน การบริหารจัดการที่เน้นวัฒนธรรมด้วยวิถีไทย-ญี่ปุ่น โดยนำหลักโมโนซุคุริ มาเป็นแนวปฎิบัติ ส่งผลสะท้อนให้นักศึกษาได้มีการฝึกปฎิบัติในระหว่างเรียน โดยรู้จักการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้น สถาบันยังนำแนวทางพัฒนา 5 ส และไคเซน มาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและปฏิบัติงานของนักศึกษา บุคลากร รวมทั้งมีการศึกษาด้านภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปด้วย ส่งผลให้เป็นการเตรียมบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรม ธุรกิจ ด้วยวิถีไทย-ญี่ปุ่น นักศึกษาสามารถประกวดแข่งขันด้านความเป็นเลิศทางวิชาการที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกได้รับรางวัลจำนวนมาก ทำให้ความต้องการของตลาดแรงงาน ที่มีต่อสถาบันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นที่ยอมรับ

2. การบริหารจัดการที่เน้นวัฒนธรรมด้วยวิถีไทย-ญี่ปุ่น โดยนำหลักโมโนซุคุริ มาเป็นแนวปฎิบัติ ส่งผลสะท้อนให้นักศึกษาได้มีการฝึกปฎิบัติในระหว่างเรียน โดยรู้จักการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้น สถาบันยังนำแนวทางพัฒนา 5 ส และไคเซน มาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและปฏิบัติงานของนักศึกษา บุคลากร รวมทั้งมีการศึกษาด้านภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปด้วย ส่งผลให้เป็นการเตรียมบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรม ธุรกิจ ด้วยวิถีไทย-ญี่ปุ่น นักศึกษาสามารถประกวดแข่งขันด้านความเป็นเลิศทางวิชาการที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกได้รับรางวัลจำนวนมาก ทำให้ความต้องการของตลาดแรงงาน ที่มีต่อสถาบันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นที่ยอมรับ

20612064

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

สถาบันได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 14 – 15 กันยายน 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี   พรรณวิเชียร คณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  ดร.มานิต บุญประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557เป็นดังนี้ ระดับหลักสูตรผ่านมาตรฐานทุกหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.26  ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี ระดับคณะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08  ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี และระดับสถาบันได้คะแนนเฉลี่ย  5  องค์ประกอบ 3.83 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี  โดยมีจุดเด่นคือ

1. ผู้บริหารระดับสูงมีนโยบายให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพ มีการพัฒนาการดำเนินการตามพันธกิจ 4 ด้านอย่างเป็นระบบ ผลงานที่พัฒนาเห็นได้ชัดเจน คือ ผลงานด้านงานวิจัย และกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ทำให้สถาบันได้รับการยอมรับอย่างสูงจากสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง องค์กรที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย
2. บุคลากรให้ความสำคัญกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีการสร้างความเข้าใจและดำเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การพัฒนางานด้านประกันคุณภาพในปีแรกตามเกณฑ์ใหม่มีผลการดำเนินงานระดับดี สามารถดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพในปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความมุ่งมั่น และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสถาบันจึงทำให้การบริหารจัดการภายในเป็นระบบ มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงทำให้บุคลากรโดยส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้กิจกรรมหลักหลายๆกิจกรรมบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแบบ Monodzukuri ได้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยมีห้องปฏิบัติการด้าน Monodzukuri ที่ให้นักศึกษาเห็นภาพและได้ปฏิบัติจริง มีส่วนสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและตอบโจทย์ของธุรกิจอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจอุตสาหกรรมจากเครือข่ายประเทศญี่ปุ่น
  

การประชุมชี้แจง โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 3

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดการประชุม เรื่อง “แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx 200) ครั้งที่ 3 ” ให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้แก่ท่านดังนี้
- สามารถ Download เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ที่ http://www.edpex.org/p/blog-page_10.html
- สามารถ download ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ http://edpex200.blogspot.com/p/blog-page_25.html
- สามารถรับชมวิดีโอการบรรยายดังกล่าว ได้ที่ https://youtu.be/5kgiviK3n8E
- สามารถชมภาพบรรยากาศการประชุม ได้ที่ facebook : https://www.facebook.com/edpex

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

Video บันทึกการอบรมการใช้งาน ระบบ CHE3D

ด้วย สกอ. ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. สุวรรณภูมิ ได้จัดทำวิดีโอบันทึกการอบรมการใช้งาน ระบบ CHE3D สำหรับท่านผู้ใช้งานระบบ CHEQAOnline ทุกท่าน
โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 13 ตอน ตามหัวข้อในการอบรมนะครับ ซึ่งสามารถเลือกชมได้ตามหัวข้อที่ท่านสนใจ หรือนำไปขยายผลให้ความรู้การใช้งานภายในมหาวิทยาลัยสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้าร่วมอบรมได้ครับ
Ref: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153557788375709&id=401078065708

 

โครงการอบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดโครงการอบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร, รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ และรองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ มาเป็นวิทยากร ในการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการประเมินจากกรณีศึกษา โดยในครั้งนี้ ทำให้สถาบันฯ มีผู้ประเมินในระดับหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 28 คน

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในปี 2557 และวางแผนการดำเนินงานความร่วมมือในปีการศึกษา 2558 ต่อไป (more…)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ปีการศึกษา 2557″

เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ปีการศึกษา 2557″ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรภายในสถาบัน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในหน่วยงานของตนเองได้

การศึกษาดูงานระบบจัดทำรายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (KU-TQF) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 อาจารย์ณรงค์ อนันควานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ธงชัย แก้วกิริยา หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์ฐนสิน ญาติสูงเนิน อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรฝ่ายวิชาการ ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร และฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ศึกษาดูงานระบบจัดทำรายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (KU-TQF) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดทำระบบเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

IMG_3849  IMG_3795   IMG_3784

IMG_3837  IMG_3840   IMG_3842

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556

สถาบันได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

เมื่อวันที่ 17 – 19 กันยายน 2557

qa56 004qa56 0201qa56 025

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร คณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.มานิต  บุญประเสริฐ  ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ รศ.ดร. บุญวัฒน์  อัตชู อดีตรองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินทร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นคณะกรรมการ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2556 ได้คะแนนเฉลี่ย  9  องค์ประกอบ เท่ากับ 4.44 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี โดยมีจุดเด่นคือ

1. สถาบันมีการดำเนินการด้านกิจกรรมนักศึกษาในภารกิจต่างๆครบถ้วน มีผลงานวิจัยในภาพรวม ดีมาก มีการพัฒนางานวิจัย ทั้งงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ การใช้ประโยชน์และผลงานทางวิชาการได้เป็นอย่างดี มีการบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างดีตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ มีการบูรณาการด้านการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบริหารการเงินอย่างเข้มแข็ง แสดงถึงการพัฒนาของสถาบันที่พัฒนาภารกิจหลักและกิจกรรมสำคัญได้อย่างรวดเร็ว

2. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา สิ่งที่สถาบันดำเนินการได้ดี คือ การสร้างสภาพแวดล้อม เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริหารการเงินและงบประมาณที่สถาบันมีระบบการดำเนินการที่ดีมาก มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

3. มาตรฐานการดำเนินงานตามภารกิจอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน สถาบันดำเนินงานได้ดีมากในทุกภารกิจ แสดงถึงความใส่ใจ ในการดำเนินงาน ผู้บริหารทำหน้าที่กำกับดูแลทุกอย่างได้อย่างดี และทำให้ภารกิจทั้ง 4 ด้าน เป็นไปอย่างมีศักยภาพ และทำให้ภารกิจหลักของสถาบันบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

4. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแบบ Monozukuri ได้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยมีห้องปฏิบัติการด้าน Monozukuri  ที่ให้นักศึกษาเห็นภาพและได้ปฏิบัติจริง มีส่วนสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและตอบโจทย์ของธุรกิจอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจอุตสาหกรรมจากเครือข่ายประเทศญี่ปุ่น