ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ.

เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2557 สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก และผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ในระดับ สถาบันฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจ

TNI - certificate 2554-2558

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดย  รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมสภา A509 ชั้น 5 ตึก A สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

DSCF5615 DSCF5621(1)

 

3 อธิการบดี ร่วม MOU การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

ระหว่าง ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ในความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และความร่วมมือด้านการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

MOU 26 Mar 2014

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2555

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 18-20 กันยายน 2556
โดยได้คะแนนเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับดีมาก 

“ผลการประเมินในภาพรวม พบว่า สถาบันฯมีการบริหารจัดการตามระบบกลไกคุณภาพ
มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนตามหลัก Monozukuri เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ สถาบันยังสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ เพื่อฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียน
ส่งผลให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีความสามารถและคุณลักษณะเป็นที่ต้องการ
ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม”

resize IMG_1377