เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในปี 2557 และวางแผนการดำเนินงานความร่วมมือในปีการศึกษา 2558 ต่อไป (more…)

3 อธิการบดี ร่วม MOU การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

ระหว่าง ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ในความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และความร่วมมือด้านการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

MOU 26 Mar 2014