ประวัติ

ประวัติความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หรือ ส.ท.ญ. ก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่แก่บุคลากรไทย เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยมานานกว่า 34 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส.ส.ท. ได้ขยายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างชื่อเสียงในหลายด้าน อาทิ การจัดการอบรมสัมมนาด้านเทคโนโลยีและการจัดการสอนภาษาต่างประเทศ การให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม การจัดพิมพ์หนังสือและวารสารทางด้านเทคโนโลยี และการจัดการสมัยใหม่ รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม

จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญดังกล่าว จึงทำให้คณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. มีดำริที่จะจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเฉพาะทางขึ้นโดยตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมของไทย ในปี พ.ศ. 2548 ส.ส.ท. จึงได้ดำเนินโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นในนาม “สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น” หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า “Thai-Nichi Institute of Technology” และเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 สถาบันฯ ได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งใหม่ และเริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ในหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่เน้นเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม ด้านสารสนเทศ และการจัดการที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมไทย จึงนับได้ว่าสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นผู้ให้บริการการอุดมศึกษาประเภท Real-Sector Driver โดยมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตเพื่อป้อนบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทย

เนื่องจากปีการศึกษา 2550 เป็นปีการศึกษาแรกที่สถาบันฯ เปิดดำเนินการและได้มีการวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2550 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้กำหนดให้มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จากนั้นกำหนดเป็นนโยบายการประกันคุณภาพของสถาบันและถ่ายทอดไปให้คณะและหน่วยงานดำเนินการประกันคุณภาพตามแนวทางเดียวกัน โดยในระยะเริ่มแรก กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายในทุกปี ทั้งในระดับคณะ และระดับสถาบัน  ซึ่งได้กำหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์คุณภาพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นมีนโยบายที่กำหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานประจำวันตลอดทุกกระบวนการและขั้นตอนของการทำงาน โดยส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรของสถาบันฯ ทุกระดับคำนึงถึงคุณภาพของการทำงานอย่างตลอดเวลา โดยการนำระบบส่งเสริมคุณภาพอื่นๆ มาเป็นเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของสถาบันฯ และประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างให้ระบบควบคุมคุณภาพหลักของสถาบันฯ ได้แก่ระบบ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การนำระบบ 5ส มาใช้ควบคู่กันในงานประจำ เป็นต้น นอกจากนี้สถาบันฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทำหน้าที่วางระบบ กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ คุณภาพและการประเมินคุณภาพ   ของสถาบันฯ นอกเหนือจากระดับหน่วยงาน และยังมีคณะกรรมการบริหารสถาบันเป็นคณะกรรมการควบคุมนโยบายและการดำเนินงานของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา อีกระดับหนึ่ง และในปีการศึกษา 2550 ที่ผ่านมา คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วยผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ ระดับสถาบัน  ดังนี้

- กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร

ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 1.1   การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด โดย สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 

- ระดับคณะ  ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการในระดับคณะ                                  จำนวนรวม 13 ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพคณะ

ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุศิลปะและวัฒนธรรม 4.1 ระบบและกลไกการทำนุศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร

 

- ระดับสถาบัน  ประกอบด้วยผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการ                               ในระดับสถาบัน จำนวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพสถาบัน

ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุศิลปะและวัฒนธรรม 4.1 ระบบและกลไกการทำนุศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน
5.2 ผลการบริหารงานคณะ
5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ

 

สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น จัดกลุ่มตามเกณฑ์การจัดกลุ่มสาขาวิชามาตรฐานสากล (International Standard Classification of Education : ISCED) ได้ 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่

1) กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม

2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3) กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่

คณะบริหารธุรกิจ

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหาร

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น