รายชื่อผู้ประเมินภายใน

รายชื่อผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร

ลำดับที่

ตำแหน่งทางวิชาการ

ดร.

รายชื่อ

ตำแหน่ง/สังกัด

สาขาที่จบ

ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของ สกอ.

1

รองศาสตรจารย์

ดร.

พิชิต สุขเจริญพงษ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการ วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ

2

รองศาสตรจารย์

ดร.

ชุมพล อันตรเสน รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ Electronics

3

อาจารย์ ณรงค์ อนันควานิช ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ Mechanical Engineering

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี สุพิทักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Industrial Engineering
ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

วรากร ศรีเชวงทรัพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ณัฐพล ลิ้มจีระจรัส คณะวิศวกรรมศาสตร์ Chemical System Engineering

8

อาจารย์

ดร.

วิโรช ทัศนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Mechanical Engineering

9

อาจารย์

ดร.

ไพศาล สุดวิลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์  Graduate School ofEngineering

10

อาจารย์

ดร.

อาทิตย์ ธรรมตระการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  Electronic Engineering

11

อาจารย์

ดร.

กรกฎ เหมสถาปัตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering Management
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรังสรรค์ วิไลสกุลยง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

13

อาจารย์ อดิศักดิ์ เสือสมิง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

14

อาจารย์ อมรพันธ์ ชมกลิ่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษม ทิพย์ธาราจันทร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

16

อาจารย์ ภัสมะ เจริญพงษ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

17

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ฐิติพร เลิศรัตน์เดชากุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ Advanced Interdisciplinary Studies

18

อาจารย์ นิติรัตน์ ตัณฑเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

19

อาจารย์

ดร.

ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ Computer Science
คณะบริหารธุรกิจ

20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

จักร ติงศภัทิย์ คณะบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ

21

อาจารย์ เฌอริสา นันทา คณะบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ

22

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ คณะบริหารธุรกิจ การบัญชี

23

อาจารย์

ดร.

พาสน์ ทีฆทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจ International Business

24

อาจารย์ คมพัชญ์ สิริถิรพิทักษ์ คณะบริหารธุรกิจ บัญชีการเงิน

25

อาจารย์ น้ำพร สถิรกุล คณะบริหารธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ

26

อาจารย์ ปัณณทัต จอมจักร์ คณะบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ

27

อาจารย์ โกศวัต รัตโนทยานนท์ คณะบริหารธุรกิจ การบัญชี

28

อาจารย์ เอิบ พงบุหงอ คณะบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

29

อาจารย์ สมบัติ วรินทรนุวัตร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

30

อาจารย์

ดร.

วนิดา วาดีเจริญ คณะบริหารธุรกิจ Management

31

อาจารย์ วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ คณะบริหารธุรกิจ Management
ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

32

อาจารย์ วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ คณะบริหารธุรกิจ Management
ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

33

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

วรรณวิมล  รุ่งธีระ

ผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา Japanese Language & Culture

34

อาจารย์ กันต์  อาลัยญาติ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา ภาษาญี่ปุ่น
ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

35

อาจารย์

ดร.

อรอนงค์   สุขใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์

36

อาจารย์

ดร.

สุรัสสวตี   จามิกรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคมี

37

อาจารย์ สุภลักษณ์   ประพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์

38

อาจารย์ วรางคณา   สุขสม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคมีวิเคราะห์

39

อาจารย์ บุษกร   เหมมาชูเกียรติกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถิติประยุกต์

40

อาจารย์

ดร.

กันติชา   กิตติพีรชล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Intelligent Interaction

41

อาจารย์ ศิริลักษณ์   อเนกบุญลาภ คณะวิศวกรรมศาสตร์ การจัดการอุตสาหกรรม

42

อาจารย์ ฐิติชญา   ธนมิตรสมบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

43

อาจารย์ จรีลักษณ์   ตันทิพย์ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา การจัดการอุตสาหกรรม

44

อาจารย์ พิมพ์พรรณ   ตั้งงามจิตต์ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา การสอนภาษาอังกฤษ

45

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

  วิภาณี   เพ็งเนตร สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา Transdisciplinary Studies

46

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เฉลิมขวัญ   ครุธบุญยงค์ คณะบริหารธุรกิจ การบัญชี

Update: 2 กุมภาพันธ์ 2560 

รายชื่อผู้ประเมิน ระดับคณะและสถาบัน

ลำดับ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ดร.

รายชื่อ

ตำแหน่ง/สังกัด

สาขาที่จบ

ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของ สกอ.

1

อาจารย์ ณรงค์ อนันควานิช ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ Mechanical Engineering

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี สุพิทักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Industrial Engineering

3

อาจารย์ จิตรา จันทราเกตุรวิ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน
ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

5

อาจารย์

ดร.

ดำรงเกียรติ รัตนอมรพิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ Industrial Engineering & Management

6

อาจารย์ บุษกร เหมมาชูเกียรติกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถิติประยุกต์

7

อาจารย์ วรางคณา สุขสม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคมีวิเคราะห์

8

อาจารย์ ศิริลักษณ์ อเนกบุญลาภ คณะวิศวกรรมศาสตร์ การจัดการอุตสาหกรรม

9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติพร เลิศรัตน์เดชากุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ Advanced Interdisciplinary Studies

10

อาจารย์ ดร. ธงชัย แก้วกิริยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ Computer Science and Intelligent Systems

11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษม ทิพย์ธาราจันทร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

12

อาจารย์ ดร. บุษราพร เหลืองมาลาวัฒน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ประยุกต์

13

อาจารย์

อดิศักดิ์ เสือสมิง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

14

อาจารย์

อมรพันธ์ ชมกลิ่น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณะบริหารธุรกิจ Economics

16

อาจารย์ ดร. ปาลีรัฐ เลขะวัฒนะ คณะบริหารธุรกิจ Systems Engineering

17

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ คณะบริหารธุรกิจ การบัญชี

18

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักร ติงศภัทิย์ คณะบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ

19

อาจารย์ เฌอริสา นันทา คณะบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ

20

อาจารย์ ปัณณทัต จอมจักร์ คณะบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ

21

อาจารย์ พิชิต งามจรัสศรีวิชัย คณะบริหารธุรกิจ การจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหาร

22

อาจารย์ วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ คณะบริหารธุรกิจ Management

23

อาจารย์ สุชีรา นวลทอง คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การจัดการ

24

อาจารย์ น้ำพร สถิรกุล คณะบริหารธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ

25

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิมล รุ่งธีระ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา Japanese Language & Culture

26

อาจารย์ กรทิพย์ รัตนภุมมะ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

27

อาจารย์ จรีลักษณ์ ตันทิพย์ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา การจัดการอุตสาหกรรม

28

อาจารย์ ฉัตรกมล รอดประเสริฐ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา ภาษาญี่ปุ่น

29

อาจารย์ นันทิพร จันทร์เจริญ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา ภาษาญี่ปุ่น

30

อาจารย์ ปรียวรรณ โพษิตลิมปกุล สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา Language Education and Information Science

31

อาจารย์ ภัทรารีย์ อมาตยกุล สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา Regional Management

32

อาจารย์ วศิน หนูสันโดด สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา ภาษาญี่ปุ่น

33

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาณี เพ็งเนตร สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา Transdisciplinary Studies

34

อาจารย์ สุพรรษา พิณศรี สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา ญี่ปุ่นศึกษา

35

อาจารย์ อมราวดี ทัพพุน สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา ภาษาศาสตร์ประยุกต์
ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

36

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เฉลิมขวัญ   ครุธบุญยงค์

คณะบริหารธุรกิจ การบัญชี