กฎกระทรวง/คู่มือ

กฎกระทรวงและประกาศต่างๆ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

 

การจัดกลุ่มสถาบัน

กฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

การประเมินตนเองและการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์

การพลิกโฉมหาวิทยาลัย

 

เกณฑ์การประเมินต่างๆ

คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คู่มืออการประเมินคุณภาพภายนอก ฉบับสถานศึกษา

ขั้นตอนการประเมินและการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน สมศ.

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2564-2565)