เอกสาร อว.

กฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

การประเมินตนเองและการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์

การพลิกโฉมหาวิทยาลัย

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2564-2565)

คู่สือการประเมินคุณภาพภายนอก ฉบับสถานศึกษา

ขั้นตอนการประเมินและการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน สมศ.