แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพฯ

แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566

แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561

แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556

แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555

เป้าหมายการประกันคุณภาพฯ

เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน)

เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน)

เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน)

เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน)

เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน)

เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน)

เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน)

เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน)

เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน)

เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน)

เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน)