Home

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

สถาบันได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 – 14 กันยายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี   พรรณวิเชียร คณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์ เป็นกรรมการประเมิณคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นดังนี้ ระดับหลักสูตรผ่านมาตรฐานทุกหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.53  ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี ระดับคณะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.21  ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี และระดับสถาบัน  ได้คะแนนเฉลี่ย  5  องค์ประกอบ  4.05  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

16163

โดยมีจุดเด่นคือ

           1.สถาบันมีนโยบายในการกำกับการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำ KM-HR-HoP ที่กำหนดเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันอย่างเหมาะสม และสร้างความกลมกลืนในการเป็นสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้เป็นอย่างดี
2. สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น จึงส่งผลให้สถาบันสามารถนำศักยภาพของบุคลากรไปเผยแพร่ สร้างองค์ความรู้ และประโยชน์ให้กับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับระดับชาติ

16172 16163

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 14 – 15  กันยายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี   พรรณวิเชียร คณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  ผศ.นงลักษณ์ งามเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล  หวังสถิตย์วงษ์   อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  สุพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม ทิพย์ธาราจันทร์  และอาจารย์สุชีรา นวลทอง อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

S__26394643

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นดังนี้

-      ระดับหลักสูตรผ่านมาตรฐานทุกหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.48  อยู่ในระดับดี

-      ระดับคณะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.92  อยู่ในระดับดี

-      ระดับสถาบัน  ได้คะแนนเฉลี่ย  5  องค์ประกอบ  4.04  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

โดยมีจุดเด่นคือ

1. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพเป็นอันดับแรกของการบริหารงาน ทำให้ทุกภาคส่วนของสถาบัน ทั้งระดับ หลักสูตร คณะ สถาบัน รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุน ทำให้เกิดการดำเนินการด้านประกันคุณภาพอย่างจริงจัง ส่งผลให้สถาบันที่มีการดำเนินงานมาเป็นระยะเวลาเพียง 10 ปี สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เทียบเคียงได้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับของประเทศที่มีการจัดการศึกษามายาวนาน การบริหารจัดการที่เน้นวัฒนธรรมด้วยวิถีไทย-ญี่ปุ่น โดยนำหลักโมโนซุคุริ มาเป็นแนวปฎิบัติ ส่งผลสะท้อนให้นักศึกษาได้มีการฝึกปฎิบัติในระหว่างเรียน โดยรู้จักการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้น สถาบันยังนำแนวทางพัฒนา 5 ส และไคเซน มาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและปฏิบัติงานของนักศึกษา บุคลากร รวมทั้งมีการศึกษาด้านภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปด้วย ส่งผลให้เป็นการเตรียมบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรม ธุรกิจ ด้วยวิถีไทย-ญี่ปุ่น นักศึกษาสามารถประกวดแข่งขันด้านความเป็นเลิศทางวิชาการที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกได้รับรางวัลจำนวนมาก ทำให้ความต้องการของตลาดแรงงาน ที่มีต่อสถาบันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นที่ยอมรับ

2. การบริหารจัดการที่เน้นวัฒนธรรมด้วยวิถีไทย-ญี่ปุ่น โดยนำหลักโมโนซุคุริ มาเป็นแนวปฎิบัติ ส่งผลสะท้อนให้นักศึกษาได้มีการฝึกปฎิบัติในระหว่างเรียน โดยรู้จักการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้น สถาบันยังนำแนวทางพัฒนา 5 ส และไคเซน มาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและปฏิบัติงานของนักศึกษา บุคลากร รวมทั้งมีการศึกษาด้านภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปด้วย ส่งผลให้เป็นการเตรียมบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรม ธุรกิจ ด้วยวิถีไทย-ญี่ปุ่น นักศึกษาสามารถประกวดแข่งขันด้านความเป็นเลิศทางวิชาการที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกได้รับรางวัลจำนวนมาก ทำให้ความต้องการของตลาดแรงงาน ที่มีต่อสถาบันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นที่ยอมรับ

20612064

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

สถาบันได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 14 – 15 กันยายน 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี   พรรณวิเชียร คณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  ดร.มานิต บุญประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557เป็นดังนี้ ระดับหลักสูตรผ่านมาตรฐานทุกหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.26  ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี ระดับคณะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08  ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี และระดับสถาบันได้คะแนนเฉลี่ย  5  องค์ประกอบ 3.83 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี  โดยมีจุดเด่นคือ

1. ผู้บริหารระดับสูงมีนโยบายให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพ มีการพัฒนาการดำเนินการตามพันธกิจ 4 ด้านอย่างเป็นระบบ ผลงานที่พัฒนาเห็นได้ชัดเจน คือ ผลงานด้านงานวิจัย และกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ทำให้สถาบันได้รับการยอมรับอย่างสูงจากสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง องค์กรที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย
2. บุคลากรให้ความสำคัญกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีการสร้างความเข้าใจและดำเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การพัฒนางานด้านประกันคุณภาพในปีแรกตามเกณฑ์ใหม่มีผลการดำเนินงานระดับดี สามารถดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพในปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความมุ่งมั่น และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสถาบันจึงทำให้การบริหารจัดการภายในเป็นระบบ มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงทำให้บุคลากรโดยส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้กิจกรรมหลักหลายๆกิจกรรมบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแบบ Monodzukuri ได้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยมีห้องปฏิบัติการด้าน Monodzukuri ที่ให้นักศึกษาเห็นภาพและได้ปฏิบัติจริง มีส่วนสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและตอบโจทย์ของธุรกิจอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจอุตสาหกรรมจากเครือข่ายประเทศญี่ปุ่น
  

การประชุมชี้แจง โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 3

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดการประชุม เรื่อง “แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx 200) ครั้งที่ 3 ” ให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้แก่ท่านดังนี้
- สามารถ Download เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ที่ http://www.edpex.org/p/blog-page_10.html
- สามารถ download ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ http://edpex200.blogspot.com/p/blog-page_25.html
- สามารถรับชมวิดีโอการบรรยายดังกล่าว ได้ที่ https://youtu.be/5kgiviK3n8E
- สามารถชมภาพบรรยากาศการประชุม ได้ที่ facebook : https://www.facebook.com/edpex

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

Video บันทึกการอบรมการใช้งาน ระบบ CHE3D

ด้วย สกอ. ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. สุวรรณภูมิ ได้จัดทำวิดีโอบันทึกการอบรมการใช้งาน ระบบ CHE3D สำหรับท่านผู้ใช้งานระบบ CHEQAOnline ทุกท่าน
โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 13 ตอน ตามหัวข้อในการอบรมนะครับ ซึ่งสามารถเลือกชมได้ตามหัวข้อที่ท่านสนใจ หรือนำไปขยายผลให้ความรู้การใช้งานภายในมหาวิทยาลัยสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้าร่วมอบรมได้ครับ
Ref: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153557788375709&id=401078065708

 

โครงการอบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดโครงการอบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร, รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ และรองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ มาเป็นวิทยากร ในการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการประเมินจากกรณีศึกษา โดยในครั้งนี้ ทำให้สถาบันฯ มีผู้ประเมินในระดับหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 28 คน

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในปี 2557 และวางแผนการดำเนินงานความร่วมมือในปีการศึกษา 2558 ต่อไป (more…)

การเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ

เอกสารประกอบการพิจารณา ::
1. ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร ของคุณวุฒิที่จะขอให้พิจารณา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด*
2. ใบบันทึกผลการศึกษา (Transcript)  ของคุณวุฒิที่จะขอให้พิจารณา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด*
3. ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร ของคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาก่อนคุณวุฒิที่ขอให้พิจารณา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด*
4. ใบบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ของคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาก่อนคุณวุฒิที่ขอให้พิจารณา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด*
5. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ  ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด*
6. ทะเบียนบ้าน  ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด*
7. หนังสือเดินทาง (Passport)  ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด*
- เอกสารหน้าแรกของหนังสือเดินทาง
- เอกสารหน้าที่มีการประทับตราตรวจคน เข้า-ออก เมือง และ VISA ของประเทศที่เดินทางไปศึกษา
8. กรณีขอเทียบคุณวุฒิฯ ระดับปริญญาเอก มีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
- วิทยานิพนธ์ (หน้าชื่อเรื่องและบทคัดย่อ) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ พร้อมสำเนา 1 ชุด
9. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
- สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล
- สำเนาใบสำคัญการสมรส-การหย่า

หมายเหต ุ* :
1. กรณีใบปริญญาบัตรและใบบันทึกผลการศึกษา(Transcript) ที่มิใช่ภาษาสากล (English) ขอให้ดำเนินการแปลเอกสารดังกล่าวมาเป็นภาษาอังกฤษ  พร้อมประทับตรารับรองการแปลเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้ อาทิ สถานกงสุลในประเทศนั้นๆ และถ้าได้รับรองความถูกต้องจากกองสัญชาติและนิติการกระทรวงต่างประเทศ
2. ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ พร้อมทั้งจัดเรียงเอกสารโดยแยกเอกสารฉบับจริง และ สำเนาคนละชุดกัน
3. กรณีมอบหมายให้บุคคลอื่นมาทำการแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจและติดอากรแสตมป์ 10 บาท และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทน
4. กรณีเทียบคุณวุฒิฯ ระดับปริญญาเอก ขอให้ยื่นเอกสารคุณวุฒิการศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาตรีด้วย
5. กรณีหนังสือเดินทางช่วงปีที่ศึกษา ณ ประเทศนั้นๆ สูญหาย ขอให้ท่านแสดงเอกสารหลักฐานการพำนักหรือเดินทางเข้า-ออก ณ ประเทศนั้นๆ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในคุณวุฒิที่ขอให้พิจารณา
ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ที่สถานฑูตของประเทศที่เดินทางไปศึกษา  ประจำประเทศไทย หรือที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ กทม.
6. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติม จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนด สำนักงานฯ จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะให้พิจารณาคุณวุฒิ
7. ขอความอนุเคราะห์จัดทำสำเนาเอกสารประกอบการยื่นขอให้พิจารณาเทียบคุณวุฒิฯ มาให้เรียบร้อย

ดาวน์โหลดเอกสาร::
1. คำร้องขอเทียบวุฒิ (สำหรับบุคคลทั่วไป)
2. หนังสือมอบอำนาจ
3. Equivalent Qualification Application Form (ฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป)
4. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ พ.ศ.2549

ข้อมูลจาก : สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา