รายชื่อผู้ประเมินภายใน

รายชื่อผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร

รายชื่อผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด คุณวุฒิระดับปริญญาตรี คุณวุฒิระดับปริญญาโท คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของ สกอ.
1 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ บัณฑิตวิทยาลัย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) M.Eng.(Industrial Engineering and Management) D.Eng.(Industrial Engineering and Management)
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อัตรเสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) D.Ing.(Electronics)
3 อาจารย์เฌอริสา นันทา คณะบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Mechanical Engineering Engineering and Manufacturing Management วิศวกรรมเครื่องกล
5 อาจารย์ ดร.เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ D. Energy Science วศ.ม. วศ.บ.
6 อาจารย์ ดร.ดอน แก้วดก คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีขึ้นรูปโลหะ Mechanical Engineering
7 อาจารย์ ดร.วิโรช ทัศนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล เครื่องกล Mechanical Engineering
8 อาจารย์โกวิท หวยหาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
9 อาจารย์นพดล ศรีพุทธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมอุตสาหการ
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงเกียรติ รัตนอมรพิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล Industrial Engineering & Management Industrial Engineering & Management
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี สุพิทักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคมี Industrial Engineering
12 อาจารย์ชูคิด งามวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีวิศวกรรม
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ศรีเชวงทรัพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า
14 อาจารย์วรวุฒิ จิตขจรวานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า
15 อาจารย์ ดร.กันติชา กิตติพีรชล คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบควบคุม Intelligent Interaction Technology
16 อาจารย์อัดนา เซ็งโต๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
17 อาจารย์ประเวศน์ เอื้อตรงจิตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Industrial Electrical Technology Electrical Engineering
18 อาจารย์ฐิติชญา ธนมิตรสมบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า
19 อาจารย์ ดร.ชาตรี บุษบาธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า Communications and Integrated Systems Communications and Integrated Systems
20 อาจารย์ ดร.ไพศาล สุดวิลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า Engineering
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน
23 อาจารย์ ดร.สมบัติ ทำนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล
24 อาจารย์ ดร.ศิริอักษร จักรบวรพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Telecommunication and Electronics Engineering Digital Cummunication Systems Optical Systems Engineering
25 อาจารย์ ดร.อุดร จันทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ Engineering
26 อาจารย์บุษกร เหมมาชูเกียรติกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์
27 อาจารย์สุภลักษณ์ ประพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์
28 อาจารย์ชวัลณัฐ ชัยชุมพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิก ฟิสิกส์
29 อาจารย์ภัทธมน สมานวรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
30 อาจารย์สุระ ลาภทวี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิก เทคโนโลยีวิศวกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
31 อาจารย์ ดร.นฤตย์รำภา  ทรัพย์ไพบูลย์ คณะบริหารธุรกิจ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์
32 อาจารย์วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ คณะบริหารธุรกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า Management
33 อาจารย์พิชิต งามจรัสศรีวิชัย คณะบริหารธุรกิจ การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหาร
34 อาจารย์น้ำพร สถิรกุล คณะบริหารธุรกิจ Literature Chinese Language(Economics and Trad) International System Management
35 อาจารย์คมพัชญ์ สิริถิรพิทักษ์ คณะบริหารธุรกิจ บัญชีการเงิน บัญชีการเงิน
36 อาจารย์บุณยวีร์ โชคประเสริฐสม คณะบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงินการธนาคาร
37 อาจารย์โกศวัต รัตโนทยานนท์ คณะบริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี
38 อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ กระแสร์สินธุ์ คณะบริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ การจัดการ
39 อาจารย์ ดร.เอิบ พงบุหงอ คณะบริหารธุรกิจ ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ การจัดการทั่วไป การจัดการ
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณณทัต จอมจักร์ คณะบริหารธุรกิจ การจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ
41 อาจารย์ ดร.มิรา เสงี่ยมงาม คณะบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สถิติประยุกต์ การตลาด
42 อาจารย์สัณฑวุฒิ ตุลารักษ์ คณะบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ Information Technology Management
43 อาจารย์วุฒิพงษ์ ปะวะสาร คณะบริหารธุรกิจ วิศวกรรมเสื้อผ้า วิศวกรรมระบบการผลิต
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ คณะบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร การบัญชี
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักร ติงศภัทิย์ คณะบริหารธุรกิจ Electrical Engineering Business Administration การจัดการธุรกิจ
46 อาจารย์สุชีรา นวลทอง คณะบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์การจัดการ
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิ สุขเจริญ คณะบริหารธุรกิจ เทคนิคการแพทย์ การจัดการทั่วไป การตลาด
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
48 อาจารย์อมรพันธ์  ชมกลิ่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
49 อาจารย์อดิศักดิ์  เสือสมิง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
50 อาจารย์ ดร.บุษราพร เหลืองมาลาวัฒน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
51 อาจารย์ ดร.โสภณ  มงคลลักษมี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
52 อาจารย์ ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ Electrical Engineering Computer Science Computer Science
53 อาจารย์กานดา  ทิวัฑฒานนท์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา
54 อาจารย์นันทิพร จันทร์เจริญ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา ญี่ปุ่นศึกษา ภาษาญี่ปุ่น
55 อาจารย์ ดร. สุวัฒนา แดงสุภา สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา ภาษาญี่ปุ่น Japanese Studies Japanese Studies
56 อาจารย์พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิตต์ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา การตลาด การสอนภาษาอังกฤษ
57 ผู่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาณี เพ็งเนตร สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา ภาษาอังกฤษธุรกิจ Administration ภาษาอังกฤษธุรกิจ
58 อาจารย์กรทิพย์ รัตนภุมมะ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา ภาษาอังกฤษธุรกิจ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายชื่อผู้ประเมิน ระดับคณะและสถาบัน

ลำดับ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ดร.

รายชื่อ

ตำแหน่ง/สังกัด

สาขาที่จบ

ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของ สกอ.

1

อาจารย์   ณรงค์ อนันควานิช ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ Mechanical Engineering

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   อัญชลี สุพิทักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Industrial Engineering

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน
ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

4

อาจารย์

ดร.

ดำรงเกียรติ รัตนอมรพิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ Industrial Engineering & Management

5

อาจารย์   บุษกร เหมมาชูเกียรติกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถิติประยุกต์

6

อาจารย์   วรางคณา สุขสม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคมีวิเคราะห์

7

อาจารย์   ศิริลักษณ์ อเนกบุญลาภ คณะวิศวกรรมศาสตร์ การจัดการอุตสาหกรรม

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

ฐิติพร เลิศรัตน์เดชากุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ Advanced Interdisciplinary Studies

9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   เกษม ทิพย์ธาราจันทร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

10

อาจารย์   อดิศักดิ์ เสือสมิง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

11

อาจารย์   อมรพันธ์ ชมกลิ่น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณะบริหารธุรกิจ Economics

13

อาจารย์

ดร.

ปาลีรัฐ เลขะวัฒนะ คณะบริหารธุรกิจ Systems Engineering

14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

จักร ติงศภัทิย์ คณะบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ

15

อาจารย์   เฌอริสา นันทา คณะบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ

16

อาจารย์   ปัณณทัต จอมจักร์ คณะบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ

17

อาจารย์   พิชิต งามจรัสศรีวิชัย คณะบริหารธุรกิจ การจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหาร

18

อาจารย์   วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ คณะบริหารธุรกิจ Management

19

อาจารย์   สุชีรา นวลทอง คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การจัดการ

20

อาจารย์   น้ำพร สถิรกุล คณะบริหารธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ

21

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

วรรณวิมล รุ่งธีระ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา Japanese Language & Culture

22

อาจารย์   กรทิพย์ รัตนภุมมะ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

23

อาจารย์   จรีลักษณ์ ตันทิพย์ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา การจัดการอุตสาหกรรม

24

อาจารย์   ฉัตรกมล รอดประเสริฐ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา ภาษาญี่ปุ่น

25

อาจารย์   นันทิพร จันทร์เจริญ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา ภาษาญี่ปุ่น

26

อาจารย์   ปรียวรรณ โพษิตลิมปกุล สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา Language Education and Information Science

27

อาจารย์   ภัทรารีย์ อมาตยกุล สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา Regional Management

28

อาจารย์   วศิน หนูสันโดด สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา ภาษาญี่ปุ่น

29

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.

วิภาณี เพ็งเนตร สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา Transdisciplinary Studies

30

อาจารย์   อมราวดี ทัพพุน สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา ภาษาศาสตร์ประยุกต์