แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะ

ขอให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปกรอกผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ จากผลประเมินปีที่ผ่านมา

ระดับสถาบัน

แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน

แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน

 

แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะ ระดับคณะ

     คณะบริหารธุรกิจ

     คณะวิศวกรรมศาสตร์

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

     วิทยาลัยนานาชาติ

     สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา

 

ระดับหลักสูตร

วิทยาลัยนานาชาติ

1. หลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)(DGE)

2. วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ)(DSA)

3. หลักสูตรการจัดการธุรกิจระดับโลก  (หลักสูตรนานาชาติ) (GBM)

4. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)(๋JIB)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ (AE)

2.หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติแบบลีนและการบูรณาการระบบ(RE)

3. หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE)

4. หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)

5. หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (EE)

6.หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หลักสูตรปริญญาตรี

2. หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)

3. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI)

4. หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)

5. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) หลักสูตรปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจ
1. หลักสูตการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (MI) หลักสูตรปริญญาตรี

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) หลักสูตรปริญญาตรี

3. หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)

4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (AC)

5. หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)

6. หลักสูตรการตลาดดิจิทัล (DM)

7.หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)

8. หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม(TH)

9. หลักสูตรการจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน (LMS) หลักสูตรปริญญาโท

10. หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (MBI) หลักสูตรปริญญาโท

11. หลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) หลักสูตรปริญญาโท

หมายเหตุ: กรุณาเข้าระบบ email account ของสถาบันฯ ก่อนจะเปิดเอกสาร