แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะ

ขอให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปกรอกผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ จากผลประเมินปีที่ผ่านมา

ระดับสถาบัน

แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน

แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน

ระดับคณะวิชา 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. คณะบริหารธุรกิจ

4. สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา

ระดับหลักสูตร

วิทยาลัยนานาชาติ

1. หลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)(DGE)

2. วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ)(DSA)

3. หลักสูตรการจัดการธุรกิจระดับโลก  (หลักสูตรนานาชาติ) (GBM)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ (AE)

2.หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติแบบลีนและการบูรณาการระบบ(RE)

3. หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE)

4. หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)

5. หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (EE)

6.หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หลักสูตรปริญญาตรี

2. หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)

3. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI)

4. หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)

5. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) หลักสูตรปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจ
1. หลักสูตการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (MI) หลักสูตรปริญญาตรี

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) หลักสูตรปริญญาตรี

3. หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)

4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (AC)

5. หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)

6. หลักสูตรการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (CM)

7.หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)

8. หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม(TH)

9. หลักสูตรการจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน (LMS) หลักสูตรปริญญาโท

10. หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (MBI) หลักสูตรปริญญาโท

11. หลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) หลักสูตรปริญญาโท

 

หมายเหตุ: กรุณาเข้าระบบ email account ของสถาบันฯ ก่อนจะเปิดเอกสาร