แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะ

ขอให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปกรอกผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ จากผลประเมินปีที่ผ่านมา

ระดับสถาบัน

แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน

แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน

ระดับคณะวิชา 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. คณะบริหารธุรกิจ

4. สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา

ระดับหลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ (AE)

2.หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต (PE)

3. หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE)

4. หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)

5. หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (EE)

6. หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หลักสูตรปริญญาตรี

2. หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)

3. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI)

4. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หลักสูตรปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจ
1. หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม (IM) หลักสูตรปริญญาตรี

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) หลักสูตรปริญญาตรี

3. หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)

4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (AC)

5. หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)

6. หลักสูตรการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (CM)

7.หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)

8. หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม (IIM) หลักสูตรปริญญาโท

9. สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ (SME) หลักสูตรปริญญาโท

10.. หลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) หลักสูตรปริญญาโท

 

หมายเหตุ: กรุณาเข้าระบบ email account ของสถาบันฯ ก่อนจะเปิดเอกสาร