ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2555

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 18-20 กันยายน 2556
โดยได้คะแนนเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับดีมาก 

“ผลการประเมินในภาพรวม พบว่า สถาบันฯมีการบริหารจัดการตามระบบกลไกคุณภาพ
มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนตามหลัก Monozukuri เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ สถาบันยังสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ เพื่อฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียน
ส่งผลให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีความสามารถและคุณลักษณะเป็นที่ต้องการ
ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม”

resize IMG_1377