สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ.

เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2557 สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก และผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ในระดับ สถาบันฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจ

TNI - certificate 2554-2558