ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556

สถาบันได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

เมื่อวันที่ 17 – 19 กันยายน 2557

qa56 004qa56 0201qa56 025

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร คณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.มานิต  บุญประเสริฐ  ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ รศ.ดร. บุญวัฒน์  อัตชู อดีตรองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินทร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นคณะกรรมการ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2556 ได้คะแนนเฉลี่ย  9  องค์ประกอบ เท่ากับ 4.44 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี โดยมีจุดเด่นคือ

1. สถาบันมีการดำเนินการด้านกิจกรรมนักศึกษาในภารกิจต่างๆครบถ้วน มีผลงานวิจัยในภาพรวม ดีมาก มีการพัฒนางานวิจัย ทั้งงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ การใช้ประโยชน์และผลงานทางวิชาการได้เป็นอย่างดี มีการบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างดีตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ มีการบูรณาการด้านการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบริหารการเงินอย่างเข้มแข็ง แสดงถึงการพัฒนาของสถาบันที่พัฒนาภารกิจหลักและกิจกรรมสำคัญได้อย่างรวดเร็ว

2. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา สิ่งที่สถาบันดำเนินการได้ดี คือ การสร้างสภาพแวดล้อม เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริหารการเงินและงบประมาณที่สถาบันมีระบบการดำเนินการที่ดีมาก มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

3. มาตรฐานการดำเนินงานตามภารกิจอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน สถาบันดำเนินงานได้ดีมากในทุกภารกิจ แสดงถึงความใส่ใจ ในการดำเนินงาน ผู้บริหารทำหน้าที่กำกับดูแลทุกอย่างได้อย่างดี และทำให้ภารกิจทั้ง 4 ด้าน เป็นไปอย่างมีศักยภาพ และทำให้ภารกิจหลักของสถาบันบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

4. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแบบ Monozukuri ได้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยมีห้องปฏิบัติการด้าน Monozukuri  ที่ให้นักศึกษาเห็นภาพและได้ปฏิบัติจริง มีส่วนสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและตอบโจทย์ของธุรกิจอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจอุตสาหกรรมจากเครือข่ายประเทศญี่ปุ่น