การศึกษาดูงานระบบจัดทำรายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (KU-TQF) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 อาจารย์ณรงค์ อนันควานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ธงชัย แก้วกิริยา หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์ฐนสิน ญาติสูงเนิน อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรฝ่ายวิชาการ ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร และฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ศึกษาดูงานระบบจัดทำรายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (KU-TQF) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดทำระบบเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

IMG_3849  IMG_3795   IMG_3784

IMG_3837  IMG_3840   IMG_3842