โครงการอบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดโครงการอบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร, รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ และรองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ มาเป็นวิทยากร ในการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการประเมินจากกรณีศึกษา โดยในครั้งนี้ ทำให้สถาบันฯ มีผู้ประเมินในระดับหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 28 คน