การประชุมชี้แจง โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 3

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดการประชุม เรื่อง “แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx 200) ครั้งที่ 3 ” ให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้แก่ท่านดังนี้
- สามารถ Download เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ที่ http://www.edpex.org/p/blog-page_10.html
- สามารถ download ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ http://edpex200.blogspot.com/p/blog-page_25.html
- สามารถรับชมวิดีโอการบรรยายดังกล่าว ได้ที่ https://youtu.be/5kgiviK3n8E
- สามารถชมภาพบรรยากาศการประชุม ได้ที่ facebook : https://www.facebook.com/edpex