ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

สถาบันได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 14 – 15 กันยายน 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี   พรรณวิเชียร คณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  ดร.มานิต บุญประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557เป็นดังนี้ ระดับหลักสูตรผ่านมาตรฐานทุกหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.26  ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี ระดับคณะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08  ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี และระดับสถาบันได้คะแนนเฉลี่ย  5  องค์ประกอบ 3.83 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี  โดยมีจุดเด่นคือ

1. ผู้บริหารระดับสูงมีนโยบายให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพ มีการพัฒนาการดำเนินการตามพันธกิจ 4 ด้านอย่างเป็นระบบ ผลงานที่พัฒนาเห็นได้ชัดเจน คือ ผลงานด้านงานวิจัย และกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ทำให้สถาบันได้รับการยอมรับอย่างสูงจากสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง องค์กรที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย
2. บุคลากรให้ความสำคัญกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีการสร้างความเข้าใจและดำเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การพัฒนางานด้านประกันคุณภาพในปีแรกตามเกณฑ์ใหม่มีผลการดำเนินงานระดับดี สามารถดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพในปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความมุ่งมั่น และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสถาบันจึงทำให้การบริหารจัดการภายในเป็นระบบ มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงทำให้บุคลากรโดยส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้กิจกรรมหลักหลายๆกิจกรรมบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแบบ Monodzukuri ได้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยมีห้องปฏิบัติการด้าน Monodzukuri ที่ให้นักศึกษาเห็นภาพและได้ปฏิบัติจริง มีส่วนสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและตอบโจทย์ของธุรกิจอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจอุตสาหกรรมจากเครือข่ายประเทศญี่ปุ่น