มาตรฐานการจัดจำแนกการศึกษา: สาขาวิชา (ISCED) International Standard Classification of Education

เอกสารอ้างอิง
International Standard Classification of Education (ISCED) จัดทำโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

 

วัตถุประสงค์
1997 ได้จัดจำแนกการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปออกเป็นกลุ่มสาขาวิชา 8 กลุ่ม (แสดงไว้ในโครงสร้าง) โดยที่แต่ละกลุ่มสาขาวิชาได้จัดจำแนกรายละเอียดเป็นรายสาขาวิชาต่างๆ ไว้ด้วย เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาของผู้ที่กำลังศึกษาและผู้ ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้ข้อมูลด้านการศึกษามีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น เช่น ทำให้สามารถทราบว่าการศึกษาในสาขาวิชาใดบ้างที่เป็นที่สนใจและมีผู้เข้ารับ การศึกษามากและสาขาวิชาใดบ้างที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน หรือสาขาวิชาใดบ้างที่มีผู้สำเร็จการศึกษามากกว่า/น้อยกว่าความต้องการของ ตลาดแรงงาน ซึ่งจะทำให้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงานของประเทศ

 

ข้อมูลจาก กลุ่มมาตรฐานสถิติ สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

International Standard Classification of Education (ISCED 2011)
International Standard Classification of Education (ISCED 2013) icon-new
ศัพท์รายชื่อสาขาวิชาจำแนกตาม ISCED