โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ปีการศึกษา 2557″

เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ปีการศึกษา 2557″ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรภายในสถาบัน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในหน่วยงานของตนเองได้