การเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ

เอกสารประกอบการพิจารณา ::
1. ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร ของคุณวุฒิที่จะขอให้พิจารณา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด*
2. ใบบันทึกผลการศึกษา (Transcript)  ของคุณวุฒิที่จะขอให้พิจารณา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด*
3. ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร ของคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาก่อนคุณวุฒิที่ขอให้พิจารณา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด*
4. ใบบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ของคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาก่อนคุณวุฒิที่ขอให้พิจารณา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด*
5. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ  ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด*
6. ทะเบียนบ้าน  ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด*
7. หนังสือเดินทาง (Passport)  ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด*
- เอกสารหน้าแรกของหนังสือเดินทาง
- เอกสารหน้าที่มีการประทับตราตรวจคน เข้า-ออก เมือง และ VISA ของประเทศที่เดินทางไปศึกษา
8. กรณีขอเทียบคุณวุฒิฯ ระดับปริญญาเอก มีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
- วิทยานิพนธ์ (หน้าชื่อเรื่องและบทคัดย่อ) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ พร้อมสำเนา 1 ชุด
9. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
- สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล
- สำเนาใบสำคัญการสมรส-การหย่า

หมายเหต ุ* :
1. กรณีใบปริญญาบัตรและใบบันทึกผลการศึกษา(Transcript) ที่มิใช่ภาษาสากล (English) ขอให้ดำเนินการแปลเอกสารดังกล่าวมาเป็นภาษาอังกฤษ  พร้อมประทับตรารับรองการแปลเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้ อาทิ สถานกงสุลในประเทศนั้นๆ และถ้าได้รับรองความถูกต้องจากกองสัญชาติและนิติการกระทรวงต่างประเทศ
2. ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ พร้อมทั้งจัดเรียงเอกสารโดยแยกเอกสารฉบับจริง และ สำเนาคนละชุดกัน
3. กรณีมอบหมายให้บุคคลอื่นมาทำการแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจและติดอากรแสตมป์ 10 บาท และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทน
4. กรณีเทียบคุณวุฒิฯ ระดับปริญญาเอก ขอให้ยื่นเอกสารคุณวุฒิการศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาตรีด้วย
5. กรณีหนังสือเดินทางช่วงปีที่ศึกษา ณ ประเทศนั้นๆ สูญหาย ขอให้ท่านแสดงเอกสารหลักฐานการพำนักหรือเดินทางเข้า-ออก ณ ประเทศนั้นๆ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในคุณวุฒิที่ขอให้พิจารณา
ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ที่สถานฑูตของประเทศที่เดินทางไปศึกษา  ประจำประเทศไทย หรือที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ กทม.
6. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติม จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนด สำนักงานฯ จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะให้พิจารณาคุณวุฒิ
7. ขอความอนุเคราะห์จัดทำสำเนาเอกสารประกอบการยื่นขอให้พิจารณาเทียบคุณวุฒิฯ มาให้เรียบร้อย

ดาวน์โหลดเอกสาร::
1. คำร้องขอเทียบวุฒิ (สำหรับบุคคลทั่วไป)
2. หนังสือมอบอำนาจ
3. Equivalent Qualification Application Form (ฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป)
4. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ พ.ศ.2549

ข้อมูลจาก : สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา