About the Author

admin


Number of Posts: 19

Latest Posts by the Author

 1. นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
 2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
 3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
 4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
 5. การประชุมชี้แจง โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 3
 6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
 7. Video บันทึกการอบรมการใช้งาน ระบบ CHE3D
 8. โครงการอบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตร
 9. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
 10. การเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ
 11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ปีการศึกษา 2557″
 12. มาตรฐานการจัดจำแนกการศึกษา: สาขาวิชา (ISCED) International Standard Classification of Education
 13. การศึกษาดูงานระบบจัดทำรายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (KU-TQF) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
 14. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
 15. แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2559
 16. สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ.
 17. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 18. 3 อธิการบดี ร่วม MOU การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
 19. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2555