About the Author

admin


Number of Posts: 18

Latest Posts by the Author

 1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
 2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
 3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
 4. การประชุมชี้แจง โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 3
 5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
 6. Video บันทึกการอบรมการใช้งาน ระบบ CHE3D
 7. โครงการอบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตร
 8. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
 9. การเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ
 10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ปีการศึกษา 2557″
 11. มาตรฐานการจัดจำแนกการศึกษา: สาขาวิชา (ISCED) International Standard Classification of Education
 12. การศึกษาดูงานระบบจัดทำรายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (KU-TQF) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
 13. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
 14. แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2559
 15. สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ.
 16. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 17. 3 อธิการบดี ร่วม MOU การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
 18. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2555